PROGRAM PODRŠKE RAZVOJU POLJOPRIVREDE - OTKUP POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

1. CILJ PROGRAMA

Cilj programa je da se dodatno podstaknu trgovačka preduzeća, hoteli, ugostiteljski objekti i ostala preduzeća koja otkupljuju proizvode od domaćih poljoprivrednih proizvođača.

Kroz ovaj program će se podržati veći otkup poljoprivrednih proizvoda što će doprinijeti dodatnoj stimulaciji domaćih poljoprivrednih proizvođača za bavljenje poljoprivredom.

2. NAMJENA KREDITA

Krediti su namijenjeni za otkup domaćih poljoprivrednih proizvoda.

3. KORISNICI KREDITA

Korisnici kredita po ovoj kreditnoj liniji su:

 • Trgovačka preduzeća, hoteli, ugostiteljski objekti i ostala preduzeća koja otkupljuju poljoprivredne proizvode od domaćih proizvođača.

4. NAČIN KREDITIRANJA

IRF CG A.D. realizuje ovaj Program direktnim kreditiranjem korisnika kredita.

Zahtjevi za odobrenje kredita koji nisu dokumentovani obaveznom propisanom dokumentacijom neće se razmatrati.

Program se realizuje u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja.

5. KREDITNI USLOVI

Krediti koji se odobravaju po ovoj kreditnoj liniji, biće finansirani iz sopstvenog kreditnog potencijala.

Uslovi kreditiranja:

 • Maksimalni iznos do 1.000.000,00 €;
 • Kamatna stopa iznosi 3,00% na godišnjem nivou uz proporcionalan način obračuna kamate;
 • Rok otplate do 12 mjeseci.
 • Otplata kredita mjesečno i kvartalno.

Posebni uslovi kreditiranja:

 • Za subjekte koji projekte realizuju u opštinama sjevernog regiona i u opštinama koje su ispod prosjeka razvijenosti na nivou Crne Gore kamatna stopa iznosi 2,50% na godišnjem nivou uz proporcionalan način obračuna kamate.

5.b) Uslovi kreditiranja za otkup tržišnih viškova jagnjadi:

 • Maksimalni iznos do 1.000.000,00 EUR;
 • Kamatna stopa iznosi 2,50% na godišnjem nivou uz proporcionalan sistem obračuna kamate;
 • Rok otplate do 12 mjeseci (uključujući do 2 mjeseca grejs perioda);
 • Otplata kredita mjesečno i kvartalno“.

6. NAKNADE

Visina naknade:

 • 0,40% na odobreni iznos za projekte koje se realizuju u opštinama sjevernog regiona i u opštinama koje su ispod prosjeka razvijenosti na nivou Crne Gore;
 • 0,80% na odobreni iznos za projekte koje se realizuju u ostalim opštinama.

Izuzetno  IRF CG A.D. neće naplaćivati naknadu po kreditima namijenjenim za finansiranje otkupa tržišnih viškova jagnjadi.

7. KORIŠĆENJE KREDITA

Rok korišćenja kredita je 1mjesec, odnosno 2 mjeseca ukoliko je kredit namjenjen za finansiranje otkupa tržišnih viškova jagnjadi.

Krajnji period korišćenja određivaće se za svaki kreditni aranžman pojedinačno u zavisnosti od realnih potreba i dinamike ulaganja sredstava.

Korisnici kredita dužni su kredit koristiti namjenski u skladu sa ovim programom i ugovorom koji se potpiše između IRF CG A.D. i korisnika.

Za korisnike kreditne podrške za otkup tržišnih viškova jagnjadi, po ovom programu se dio kreditnih sredstava može koristiti za izmirenje obaveza korisnika kredita IRF CG A.D. iz prethodnih godina.

IRF CG A.D. će sprovoditi kontrolu namjenskog korišćenja kredita, osim za kredite namijenjene za finansiranje otkupa tržišnih viškova jagnjadi.

Prenos sredstava će se vršiti na račun dobavljača/domaćih poljoprivrednih proizvođača, osim za kredite namijenjene za finansiranje otkupa tržišnih viškova jagnjadi.

8. INSTRUMENTI OBEZBJEĐENJA

Kao instrumente obezbjeđenja kredita IRF CG A.D. će prihvatati mjenice, ali i po potrebi hipoteke na nepokretnosti, bankarske garancije, garancije jedinica lokalne samouprave, i garancije Vlade Crne Gore, administrativne zabrane na primanja, minimum jednog, bonitetnog žiranta (u zavisnosti od iznosa kredita i primanja žiranta), premije, subvencije, grantovi i direktna plaćanja koja obezbjeđuje Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja.

S obzirom da se radi o kratkoročnom kreditu moguće je kao obezbjeđenje koristiti samo mjenicu.

9. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Potrebna dokumentacija za realizaciju projekta kroz direktan kreditni aranžman:

 • Zahtjev za kredit;
 • Rješenje o upisu krajnjeg korisnika u sudski registar, odnosno registar nadležnog opštinskog organa;
 • Rješenje o registraciji za PDV ako je krajnji korisnik obveznik PDV-a;
 • Statut društva;
 • Saglasnost za pristup podacima Regulatornog kreditnog registra Centralne banke Crne Gore (RKR) uključujuci osnivače i povezana lica ;
 • Projekcije za period otplate;
 • Obrazac ovjerenih potpisa lica ovlašćenih za zastupanje (OP) i karton deponovanih potpisa;
 • Potvrda Poreske uprave o urednom izmirivanju poreza i doprinosa ne starija od 30 dana;
 • Komplet obrazaca za godišnje račune (Bilans stanja, Bilans uspjeha, Bruto bilans (Zaključni list), Analitika kupaca i dobavljača) – za posljednje dvije godine, kao i presjek gore navedenih izvještaja za tekuću godinu, izuzev kod klijenata koji nisu u obavezi da sastavljaju finansijske izvještaje;
 • Izvještaj revizora za korisnike kredita koji su obveznici revizije po zakonu;
 • Odgovarajući obrazac za posljednji mjesec uplate poreza i doprinosa za zaposlene ovjeren od Poreske uprave, kao dokaz broja zaposlenih;
 • Predlog instrumenata obezbjeđenja;
 • IRF CG A.D. može zahtijevati sljedeću dopunsku dokumentaciju:
 • Potvrdu o registraciji poljoprivrednih proizvođača od kojih se otkupljuju proizvodi (Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja);
 • Otkupni blokovi, Profakture, Fakture;
 • Sva dokumentacija se po pravilu dostavlja na crnogorskom jeziku;

Sva dokumentacija se po pravilu dostavlja na crnogorskom jeziku;

10. OSTALE ODREDBE

Dodatna pravila koja se primjenjuju na ovaj Program kreditiranja, a koja nisu pomenuta u ovom dokumentu, definisana su posebnim aktima koje donose nadležni organi IRF CG A.D.

11. PERIOD TRAJANJA KREDITNE LINIJE

Kreditna linija traje do 31.12.2017. godine, odnosno do njene promjene ili ukidanja.

 

Predsjednik Odbora direktora IRF CG A.D.
dr Zoran Vukčević

 

 

KREDITIRANJE