PROGRAM FINANSIRANJA TRAJNIH OBRTNIH SREDSTAVA

1. CILJ PROGRAMA

Imajući u vidu potrebu crnogorske privrede za trajnim obrtnim sredstvima IRF CG A.D. će i u 2017. godini nastaviti sa kreditnom linijom za finansiranje trajnih obrtna sredstva.

2. NAMJENA KREDITA

Trajna obrtna sredstva su sredstva potrebna za finansiranje tekućih obaveza koje nastaju u redovnim poslovnim aktivnostima krajnjeg korisnika kredita, a odnose se na sirovine i materijal, zalihe, ostale proizvodne troškove, potraživanja od kupaca.

Saglasno gore navedenom, sredstva kredita mogu se koristiti:

 • za nabavku sirovina, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara;
 • za režijske troškove.

Sredstva kredita ne mogu se koristiti za:

 • za otplatu postojećih kreditnih zaduženja;
 • čiste finansijske aktivnosti (npr. kupovina HOV);
 • davanje zajmova kupcima ili drugim pravnim i fizičkim licima;
 • nabavku osnovnih sredstava.

Finansijska podrška se neće odobravati u sljedeće svrhe:

 • Proizvodnja i prodaja vojne opreme ili usluga;
 • Učešće u projektima u kojima se krše međunarodno priznata prava radnika, uključujući bezbjednost na radu, pravila i procedure u Crnoj Gori;
 • Bilo koja aktivnost koja se smatra nezakonitom ili štetnom po okolinu i opasnom za ljudsko zdravlje: igre na sreću,proizvodnja duvana, proizvodnja alkoholnih pića (izuzev proizvodnje vina i voćnih rakija);
 • Bankarstvo i osiguranje;
 • Trgovina valutama i hartijama od vrijednosti;
 • Nemoralne i nelegalne aktivnosti.

3. KORISNICI KREDITA

Korisnici kredita mogu biti privredna drušva i preduzetnici i svi oblici i organizovanja koje predviđa Zakon o privrednim društvima, kao i lica koja djelatnost obavljaju na način definisan pravilima djelatnosti kojima se bave (zanatlije, poljoprivredni proizvođači, PZU i sl.).

Ovom kreditnom linijom IRF CG A.D. će kreditirati projekte krajnjih korisnika koji ostvaruju prihode u sljedećim djelatnostima:

 • Proizvodnja;
 • Drvoprerada;
 • Poljoprivreda i proizvodnja hrane;
 • Turizam i ugostiteljstvo;
 • Usluge;
 • Trgovina.

Krajnji korisnici ovih kreditnih aranžmana mogu biti subjekti koji od Poreske uprave obezbijede potvrdu da uredno izmiruju svoje poreske obaveze.

Pravo na kredit ne postoji, već IRF CG A.D. na osnovu svakog pojedinačnog zahtjeva donosi posebnu odluku.

4. NAČIN KREDITIRANJA

IRF CG A.D. realizuje ovaj Program:

 • direktnim kreditiranjem korisnika kredita;
 • kreditiranjem krajnjih korisnika kredita preko poslovnih banaka sa kojima je IRF CG A.D. uspostavio poslovnu saradnju.

Zahtjevi za odobrenje kredita koji nisu dokumentovani obaveznom propisanom dokumentacijom neće se razmatrati.

Na osnovu ugovora o kreditu između poslovne banke i IRF CG A.D., poslovna banka će zaključiti ugovor sa krajnjim korisnikom kredita.

5. KREDITNI USLOVI

Krediti koji se odobravaju po ovoj kreditnoj liniji, a finansiraju se iz sredstava Evropske Investicione Banke (EIB-a), odobravaće se po kamatnoj stopi za 0,50% nižoj u odnosu na kamatu definisanu u daljem tekstu.

A) Direktno kreditiranje:

 • Maksimalni iznos do 1.000.000,00 €, osim u slučajevima kada je sredstvo obezbjeđenja bankarska garancija, iznos kredita može iznositi do 1.500.000,00 € (za preduzetnike i poljoprivredne proizvođače do 30.000,00 €);
 • Minimalni iznos 10.000,00 €;
 • Kamatna stopa iznosi 4,50% na godišnjem nivou uz proporcionalan način obračuna kamata;
 • Rok otplate do 6 godine (uključujući grejs period);
 • Grejs period do 1 godine.

STIMULATIVNE MJERE ZA DIREKTNE KREDITNE ARANŽMANE: Za subjekte koji su registrovani u opštinama sjevernog regiona i u opštinama koje su ispod prosjeka razvijenosti na nivou Crne Gore odobravaće se posebne stimulacije u vidu smanjenja kamatne stope za 0,50%. Takođe, stimulacije će se odnositi i na kredite koji se odobre uz garancije neke od poslovnih banaka, na način da će se inicijalna kamatna stopa umanjiti za 1,00%. Prethodno pomenute stimulacije mogu se koristiti samo po jednom osnovu.

Za privredne subjekte koji redovno izmiruju poreske obaveze, tj. nalaze se na „bijeloj listi“ nadležnog državnog organa, odobravaće se posebna stimulacija u vidu smanjenja kamatne stope za 0,50% (potrebno je obezbijediti potvrdu nadležnog državnog organa ili službeni dokument državnog organa koji će biti dostavljen IRF CG A.D.).
Ukoliko krajnji korisnik ne ostvari stimulaciju po osnovu bijele poreske liste, može ostvariti stimulaciju u vidu niže kamatne stope do 0,50% u zavisnosti od kreditnog rejtinga koji se određuje shodno internim aktima IRF-a.

Aktivni direktni korisnici ove vrste kredita IRF CG A.D. mogu ponovo aplicirati za dodatna sredstva, s tim što će se voditi računa da ukupna izloženost po osnovu kredita prema jednom klijentu (uključujući sva povezana lica) bude u skladu sa njegovim bilansnim pokazateljima.
Maksimalna izloženost prema jednom klijentu uključujući i sva povezana lica biće definisana internim aktima Investiciono-razvojnog fonda.
Ukoliko je direktan kreditni aranžman u cjelosti ili djelimično pokriven bankarskom garancijom, novčanim kolateralom ili garancijom države, takav kreditni aranžman ili adekvatan dio kreditnog aranžmana se neće posmatrati kao izloženost krajnjeg korisnika.

B) Kreditiranje preko poslovnih banaka:

 • Maksimalni iznos do 2.000.000,00 €;
 • Minimalni iznos 10.000,00 €;
 • Kamatna stopa iznosi 5,00% na godišnjem nivou (od kojih banci pripadaju 3,00%);
 • Rok otplate do 6 godina (uključujući grejs period);
 • Grejs period do 1 godine.

NAPOMENA: Poslovna banka ima pravo, shodno sopstvenoj poslovnoj politici, kreditirati klijenta u procentu koji smatra adekvatnim iz sopstvenog potencijala po uslovima koje sama definiše.

Za privredne subjekte koji redovno izmiruju poreske obaveze, tj. nalaze se na „bijeloj listi“ nadležnog državnog organa, odobravaće se posebna stimulacija u vidu smanjenja kamatne stope za 0,50% (potrebno je obezbijediti potvrdu nadležnog državnog organa ili službeni dokument državnog organa koji će biti dostavljen IRF CG A.D.). Ova stimulativna mjera važi i za kreditne plasmane direktno i preko banaka.

Kamatna stopa može biti i fleksibilna, i utvrdiće se na osnovu rejtinga preduzeća po metodologiji koju utvrde nadležni organi Investiciono-razvojnog fonda.

6. NAKNADA

Visina naknade za direktne aranžmane:

 • 0,40% na odobreni iznos za subjekte koji projekte realizuju u opštinama sjevernog regiona i u opštinama koje su ispod prosjeka razvijenosti na nivou Crne Gore;
 • 0,60% na odobreni iznos za projekte koji se realizuju u ostalim opštinama.

Naknade za kredite koji se realizuju preko poslovne banke IRF CG A.D. neće zaračunavati, a krajnji korisnik će sa bankom ugovoriti iznos naknade.

7. KORIŠĆENJE KREDITA

Rok korišćenja kredita je do 6 mjeseci.

Krajnji period korišćenja određivaće se za svaki kreditni aranžman pojedinačno u zavisnosti od realnih potreba i dinamike ulaganja sredstava.

Korisnici kredita dužni su kredit koristiti namjenski u skladu sa ovim programom i ugovorom koji se potpiše između IRF CG A.D. i korisnika.

IRF CG A.D. će sprovoditi kontrolu namjenskog korišćenja kredita i odobrena sredstva se ne mogu koristiti za plaćanje obaveza prema fizickim licima, povezanim licima kao ni plaćanje internih faktura.

IRF CG A.D. realizuje odobrene direktne kredite prenosom sredstava na račun Korisnika kredita jednokratno.

Prenos sredstava za kreditne aranžmane posredstvom i uz garanciju poslovnih banaka po pravilu će se vršiti jednokratno.

U slučaju kreditiranja krajnjih korisnika putem poslovnih banaka, poslovne banke su dužne obezbijediti i čuvati dokumentaciju i voditi evidencije koje omogućuju brzu i efikasnu kontrolu namjenskog korišćenja kredita, kao i definisanje ostalih uslova korišćenja kredita u skladu sa zakonskim uslovima. IRF CG A.D. zadržava mogućnost da namjensku kontrolu vrši u direktnom kontaktu sa krajnjim korisnikom kredita.

8. INSTRUMENTI OBEZBJEĐENJA

Kao instrumente obezbjedjenja kredita IRF CG A.D. će prihvatati mjenice, hipoteke na nepokretnostima, bankarske garancije, garancije jedinica lokalne samouprave, garancije Vlade Crne Gore, premije, subvencije, grantovi i direktna plaćanja koja obezbjeđuje Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i druge uobičajene instrumente obezbjedjenja u bankarskom poslovanju u skladu sa važećom politikom kolaterala i odlukama nadležnih organa IRF CG A.D.

Sve troškove u vezi pribavljanja instrumenata obezbjedjenja i sprovodjenja poslova oko osiguranja, brisanja i povraćaja realizovanih instrumenata snosi korisnik kredita.

Kod kredita posredstvom i uz garanciju poslovnih banaka, za obezbjeđenje će se uzimati mjenice i mjenična ovlašćenja banaka, a banka zadržava pravo da ugovori instrumente obezbjeđenja sa krajnim korisnikom.

9. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Potrebna dokumentacija za realizaciju projekta kroz direktan kreditni aranžman:

 • Zahtjev za kredit;
 • Projekcije finansijskih izvještaja za cijeli period otplate kredita;
 • Rješenje o upisu krajnjeg korisnika u sudski registar, odnosno registar nadležnog opštinskog organa;
 • Rješenje o registraciji za PDV ako je krajnji korisnik obveznik PDV-a;
 • Statut društva;
 • Saglasnost za pristup podacima Regulatornog kreditnog registra Centralne banke Crne Gore (RKR) uključujući osnivače i povezana lica ;
 • Obrazac ovjerenih potpisa lica ovlašćenih za zastupanje (OP) i karton deponovanih potpisa;
 • Potvrda Poreske uprave o urednom izmirivanju poreza i doprinosa ne starija od 30 dana.
 • Komplet obrazaca za godišnje račune (Bilans stanja, Bilans uspjeha, Bruto bilans (Zaključni list), Analitika kupaca i dobavljača) za posljednje dvije godine, kao i presjek gore navedenih izvještaja za tekuću godinu, izuzev kod klijenata koji nisu u obavezi da sastavljaju finansijske izvještaje;
 • Izvještaj revizora za korisnike kredita koji su obveznici revizije po zakonu;
 • Odgovarajući obrazac za posljednji mjesec uplate poreza i doprinosa za zaposlene ovjeren od Poreske uprave (dokaz o broju zaposlenih) ;
 • Predlog instrumenata obezbjeđenja;
 • Profakture, predugovore (kopija ili original) za nabavku sirovina, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara i plaćanje režijskih troškova (IRF CG A.D. neće prihvatati ponude/predugovore koje su izdate od fizičkih lica, ponude/predugovore od povezanih lica, kao ni interne fakture). Predmetna dokumentacija ne može biti starija od 3 mjeseca od datuma predaje zahtjeva za kredit;

Sva dokumentacija se dostavlja na crnogorskom jeziku.

Stručna služba IRF CG A.D. zadržava pravo zahtijevanja dodatne dokumentacije.

Potrebna dokumentacija za realizaciju projekta posredstvom i uz garancije poslovnih banaka:

 • Projekcije finansijskih izvještaja za cijeli period otplate kredita;
 • Odluka nadležnog organa banke;
 • Rješenje o upisu krajnjeg korisnika u sudski registar, odnosno registar nadležnog opštinskog organa;
 • Rješenje o registraciji za PDV ako je krajnji korisnik obveznik PDV-a;
 • Potvrda Poreske uprave o urednom izmirivanju poreza i doprinosa ne starija od 30 dana;
 • Bilans stanja, Bilans uspjeha, za posljednje dvije godine;
 • Odgovarajući obrazac za posljednji mjesec uplate poreza i doprinosa za zaposlene ovjeren od Poreske uprave (dokaz o broju zaposlenih);
 • Profakture, predugovore (kopija ili original) za nabavku sirovina, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara i plaćanje režijskih troškova (IRF CG A.D. neće prihvatati ponude/predugovore koje su izdate od fizičkih lica, ponude/predugovore od povezanih lica, kao ni interne fakture). Predmetna dokumentacija ne može biti starija od 3 mjeseca od datuma predaje zahtjeva za kredit;
 • Izjava o povezanim licima;

Sva dokumentacija se po pravilu dostavlja na crnogorskom jeziku.

Stručna služba IRF CG A.D. zadržava pravo da zahtijeva dodatnu dokumentaciju.

10. OSTALE ODREDBE

Dodatna pravila koja se primjenjuju na ovaj Program kreditiranja, a koja nisu pomenuta u ovom dokumentu, definisana su posebnim aktima koje donose nadležni organi IRF CG A.D.

11. PERIOD TRAJANJA KREDITNE LINIJE

Kreditna linija traje do 31.12.2017.godine, odnosno do njene promjene ili ukidanja.

 

Predsjednik Odbora direktora IRF CG A.D.
dr Zoran Vukčević

KREDITIRANJE