PROGRAM PODRŠKE ŽENAMA U BIZNISU

1. CILJ PROGRAMA

Cilj Programa je podsticanje osnivanja i razvoja poslovanja mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u kojima su žene nosioci biznisa. Na ovaj način se želi podržati žensko preduzetništvo i pospješiti afirmacija žena u biznisu.

2. NAMJENA KREDITA

Krediti su namijenjeni za ulaganja u osnovna sredstva - materijalna imovina (zemljište, građevinski objekti, oprema i uređaji, osnovno stado, podizanje dugogodišnjih zasada, sitan inventar...), nematerijalna imovina (razvoj proizvoda ili usluge, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize...) i obrtna sredstva.

IRF CG A.D. može direktno finansirati do 75,00 % vrijednosti ukupne investicije.

Iznos kredita namijenjen ulaganju u obrtna sredstva može biti do 30,00 % ukupnog iznosa kredita.

Da bi projekat bio kreditiran po ovoj kreditnoj liniji žena mora biti nosilac biznisa, odnosno osnivač i izvršni direktor mora biti žena.

Finansijska podrška se neće odobravati u sljedeće svrhe:

 • Djelovi investicije koji služe za lične potrebe,
 • Ugostiteljski objekti koji isključivo pružaju usluge točenja pića,
 • Djelatnosti izdavanja novina i drugih povremenih izdanja, djelatnosti proizvodnje i emitovanja radijskog i televizijskog programa, djelatnosti novinskih agencija kao i uslužnih djelatnosti agencija za marketing i odnosa s javnošću,
 • Kupovina udjela u drugim društvima, akcijama i ostalih vrijednosnih papira
 • Benzinske pumpe,
 • Izgradnja stambenih i poslovnih prostora radi prodaje,
 • Proizvodnja i prodaja vojne opreme ili usluga,
 • Trgovinu,
 • Prodajni auto saloni,
 • Završene investicije u cilju refinansiranja kreditnih obaveza,
 • Bankarstvo i osiguranje,
 • Trgovina valutama i hartijama od vrijednosti,
 • Učešće u projektima kojima se krše međunarodno priznata prava radnika, uključujući bezbjednost na radu, pravila i procedure u Crnoj Gori,
 • Bilo koja aktivnost koja se smatra nezakonitom ili štetnom po okolinu i opasnom za ljudsko zdravlje: Igre na sreću, Duvan, Alkoholna pića (izuzev proizvodnje vina i voćnih rakija),
 • Nemoralne i nelegalne aktivnosti.

3. KORISNICI KREDITA

Korisnici kredita mogu biti žene preduzetnice i privredna društva u kojima su žene nosioci biznisa (osnivač i vlasnik preduzeća žena).

Krajnji korisnici ovih kreditnih aranžmana mogu biti subjekti koji od Poreske uprave obezbijede potvrdu da uredno izmiruju svoje poreske obaveze.

Ukoliko je podnosilac zahtjeva preduzeće, samo preduzeće i osnivači preduzeća ne smiju imati više od 20,00 % učešća u vlasništvu drugog preduzeća, dok u slučaju preduzetnice, ista ne smije participirati u vlasništvu drugog privrednog subjekta sa više od 20,00 %.
Korisnici kredita ne mogu biti preduzeća koja u vlasničkoj strukturi imaju udjele pravnih lica preko 20,00 %.
Korisnici kredita mogu biti isključivo preduzeća koja posluju duže od 12 mjeseci.

Pravo na kredit ne postoji, već IRF CG A.D. na osnovu svakog pojedinačnog zahtjeva donosi posebnu odluku.

4. NAČIN KREDITIRANJA

IRF CG A.D. realizuje ovaj Program:

 • Direktnim kreditiranjem korisnica kredita ,
 • Kreditiranjem krajnjih korisnica kredita putem poslovnih banaka sa kojima je IRF CG A.D. uspostavio saradnju

Zahtjevi za odobrenjem kredita koji nisu dokumentovani obaveznom propisanom dokumentacijom neće se razmatrati.

Na osnovu ugovora o kreditu između poslovne banke i IRF CG A.D., poslovna banka će zaključiti ugovor s krajnjom korisnicom kredita.

5. KREDITNI USLOVI

Krediti koji se odobravaju po ovoj kreditnoj liniji, biće finansirani iz sopstvenog kreditnog potencijala.

A) Direktno kreditiranje

 • Maksimalni iznos do 500.000,00 € (za preduzetnice do 50.000,00 €);
 • Minimalni iznos 10.000,00 €
 • Kamata 3,00% na godišnjem nivou uz proporcionalni sistem obračuna kamate;
 • Rok otplate do 12 godina (uključujući grejs period)
 • Grace period do 4 godine.

Posebni uslovi kreditiranja:

 • Za subjekte koji projekte realizuju u opštinama sjevernog regiona i u opštinama koje su ispod prosjeka razvijenosti na nivou Crne Gore kamatna stopa iznosi 2,50 % na godišnjem nivou uz proporcionalan način obračuna kamate.

STIMULATIVNE MJERE ZA DIREKTNE KREDITNE ARANŽMANE: Za projekte za koje je obezbijeđena bankarska garancija kao sredstvo obezbjeđenja, kamatna stopa će iznositi 2,00% na godišnjem nivou.

Ukoliko je direktan kreditni aranžman u cjelosti ili djelimično pokriven bankarskom garancijom, novčanim kolateralom ili garancijom države, takav kreditni aranžman ili adekvatan dio kreditnog aranžmana se neće posmatrati kao izloženost krajnje korisnice.

B) Kreditiranje preko poslovnih banka

 • Maksimalni iznos do 1.000.000,00 €;
 • Minimalni iznos 10.000,00 €
 • Kamata 4,50 % na godišnjem nivou (od kojih banci pripadaju 3,00 %);
 • Rok otplate do 12 godina (uključujući grejs period);
 • Grejs period do 4 godine.

NAPOMENA: Poslovna banka ima pravo, shodno sopstvenoj poslovnoj politici, kreditirati klijenta u procentu koji smatra adekvatnim iz sopstvenog potencijala po uslovima koje sama definiše."

Poslovna banka posredstvom koje se realizuje kreditni aranžman je obavezna da od krajnje korisnice kredita obezbijedi ispunjenje svih obaveza koje su utvrđene zakonskim propisima vezano za realizaciju investicije - projekta koji se podržava kreditnim sredstvima IRF CG A.D.

6. NAKNADA

Visina naknade za direktne aranžmane:

 • 0,4% na odobreni iznos za projekte koje se realizuju u opštinama sjevernog regiona i opštinama koje su ispod prosjeka razvijenosti na nivou Crne Gore;,
 • 0,8% na odobreni iznos za projekte koje se realizuju u ostalim opštinama.

Naknade za kredite koji se realizuju preko poslovne banke IRF CG A.D. neće zaračunavati, a krajnja korisnica će sa bankom ugovoriti iznos naknade.

7. KORIŠĆENJE KREDITA

Rok korištenja kredita je do 24 mjeseca.

Krajnji period korišćenja određivaće se za svaki kreditni aranžman pojedinačno u zavisnosti od realnih potreba i dinamike ulaganja sredstava.
Korisnice kredita dužne su kredit koristiti namjenski u skladu sa ovim programom i ugovorom koji se potpiše između IRF CG A.D. i korisnice.
IRF CG A.D. će sprovoditi kontrolu namjenskog korišćenja kredita.
IRF CG A.D. realizuje odobrene direktne kredite čija je namjena investiranje u osnovna sredstva (i sitan inventar), prenosom sredstava na:

 • Račun dobavljača, odnosno izvršioca usluga/radova, ili
 • račun Korisnice kredita jednokratno ili po tranšama - fazno.

Prenos sredstava direktno na račun Korisnice po tranšama - fazno, podrazumijeva da se naredni prenos sredstava po pravilu neće vršiti prije nego što Korisnica kredita ne opravda namjensko trošenje prethodno realizovanih sredstava po odobrenom kreditu (sredstva po već prenešenim tranšama).

Izuzetno, u slučaju refundacije plaćenih ulaganja, prenos sredstava na račun korisnika kredita se može izvršiti jednokratno, shodno važećem pravilniku IRF CG A.D..
Prenos sredstava za kreditne aranžmane posredstvom i uz garanciju poslovnih banaka po pravilu će se vršiti jednokratno.

U slučaju kreditiranja krajnjih korisnica putem poslovnih banaka, poslovne banke su dužne obezbijediti i čuvati dokumentaciju i voditi evidencije koje omogućuju brzu i efikasnu kontrolu namjenskog korišćenja kredita, kao i definisanje ostalih uslova korišćenja kredita u skladu sa zakonskim uslovima. IRF CG A.D. zadržava mogućnost da namjensku kontrolu vrši u direktnom kontaktu sa krajnjom korisnicom kredita.

8. INSTRUMENTI OBEZBJEĐENJA

Kao instrumente obezbjeđenja kredita IRF CG A.D. će prihvatati mjenice, hipoteke na nepokretnostima (procijenjena vrijednost nepokretnosti mora biti najmanje vrijedna koliko i iznos traženog kredita), bankarske garancije, garancije jedinica lokalne samouprave, garancije Vlade Crne Gore, administrativne zabrane na primanja, minimum jednog, bonitetnog žiranta (u zavisnosti od iznosa kredita i primanja žiranta) i druge uobičajene instrumente obezbjeđenja u bankarskom poslovanju u skladu sa važećom politikom kolaterala i odlukama nadležnih organa IRF CG A.D.

Sve troškove u vezi pribavljanja instrumenata obezbjeđenja i sprovođenje poslova oko osiguranja, brisanja i povraćaja realizovanih instrumenta snosi korisnica kredita.

Kod kredita posredstvom i uz garanciju poslovnih banaka, za obezbjeđenje će se uzimati mjenice i ovlašćenja banaka, a banka zadržava pravo da ugovori instrumente obezbjeđenja sa krajnjom korisnicom.

9. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Potrebna dokumentacija za realizaciju projekta kroz direktan kreditni aranžman:

 • Zahtjev za kredit;
 • Investicioni program u skladu sa metodologijom IRF CG A.D. odnosno investicioni program prihvatljive sadržine;
 • Rješenje o upisu krajnjeg korisnika u sudski registar, odnosno registar nadležnog opštinskog organa;
 • Rješenje o registraciji za PDV ako je krajnji korisnik obveznik PDV-a;
 • Statut društva;
 • Saglasnost za pristup podacima regulatornog kreditnog registra Centralne banke (RKR) uključujuci osnivače i povezana lica;
 • Obrazac ovjerenih potpisa lica ovlašćenih za zastupanje (OP) i karton deponovanih potpisa;
 • Potvrda Poreske uprave o urednom izmirivanju poreza i doprinosa ne starija od 30 dana;
 • Komplet obrazaca za godišnje račune (Bilans stanja, Bilans uspjeha, Bruto bilans (Zaključni list), Analitika kupaca i dobavljača) za posljednje dvije godine, kao i presjek gore navedenih izvještaja za tekuću godinu, izuzev kod klijenata koji nisu u obavezi da sastavljaju finansijske izvještaje;
 • Izvještaj revizora za korisnike kredita koji su obveznici revizije po zakonu;
 • Odgovarajući obrazac za posljednji mjesec uplate poreza i doprinosa za zaposlene ovjeren od Poreske uprave, kao dokaz broja zaposlenih;
 • Prijedlog instrumenata obezbjeđenja;
 • Profakture (kopija ili original) za nabavku opreme i sitnog inventara, predračune za izvođenje građevinskih radova, predugovore o kupoprodaji nekretnina (IRF CG A.D. neće prihvatati ponude/predugovore koji su izdati od fizičkih lica osim kod kupoprodaje nekretnina, ponude/predugovore od povezanih lica kao ni interne fakture). Predmetna dokumentacija ne može biti starija od 3 mjeseca od datuma predaje zahtjeva za kredit.

Za izgradnju/dogradnju/rekonstrukciju poslovnog objekta

 • List nepokretnosti nekretnine gdje se realizuje predmetna investicija ne stariji od 30 dana;
 • Gradjevinska dozvola ili urbanističko-tehnički uslovi uz uslov da je podnijet zahtjev za gradjevinsku dozvolu koja mora biti dostavljena prije potpisivanja ugovora;
 • Predmjer, predračun i ponude za izvodjenje radova.

Za kupovinu poslovnog prostora

 • List nepokretnosti u kojem je upisana nekretnina koja je predmet kupoprodaje ne stariji od 30 dana;
 • Predugovor/ugovor o kupoprodaji nekretnine (ovjeren od strane nadležnog suda-notara);

Sva dokumentacija se po pravilu dostavlja na crnogorskom jeziku.

Stručna služba IRF CG A.D. zadržava pravo da zahtijeva dodatnu dokumentaciju.

Potrebna dokumentacija za realizaciju projekta posredstvom i uz garancije poslovnih banaka:

 • Investicioni program u skladu sa propisima banke;
 • Odluka nadležnog organa banke;
 • Rješenje o upisu krajnjeg korisnika u sudski registar, odnosno registar nadležnog opštinskog organa;
 • Rješenje o registraciji za PDV ako je krajnji korisnik obveznik PDV-a;
 • Potvrda Poreske uprave o urednom izmirivanju poreza i doprinosa ne starija od 30 dana;
 • Bilans stanja, Bilans uspjeha, za posljednje dvije godine;
 • Odgovarajući obrazac za posljednji mjesec uplate poreza i doprinosa za zaposlene ovjeren od Poreske uprave, kao dokaz broja zaposlenih;
 • Profakture (kopija ili original) za nabavku opreme i sitnog inventara, predračune za izvođenje građevinskih radova, predugovore o kupoprodaji nekretnina (IRF CG A.D. neće prihvatati ponude/predugovore koji su izdati od fizičkih lica osim kod kupoprodaje nekretnina, ponude/predugovore od povezanih lica kao ni interne fakture). Predmetna dokumentacija ne može biti starija od 3 mjeseca od datuma predaje zahtjeva za kredit;
 • Izjava o povezanim licima;

Sva dokumentacija se po pravilu dostavlja na crnogorskom jeziku.

Stručna služba zadržava pravo zahtijevanja dodatne dokumentacije.

10. OSTALE ODREDBE

Dodatna pravila koja se primjenjuju na ovaj Program kreditiranja, a koja nisu pomenuta u ovom dokumentu, definisana su posebnim aktima koje donose nadležni organi IRF CG A.D.

11. PERIOD TRAJANJA KREDITNE LINIJE

Kreditna linija traje do 31.12.2017.godine, odnosno do njene promjene ili ukidanja.

 

 

Predsjednik Odbora direktora IRF CG A.D.
dr Zoran Vukčević

KREDITIRANJE