PROGRAM KREDITIRANJA TEHNOLOŠKIH VIŠKOVA

1. CILJ PROGRAMA

Cilj programa je podrška licima koja su proglašena tehnološkim viškovima u obezbjedjivanju sopstvene egzistencije uz kreditnu podršku Investiciono-razvojnog fonda. Na ovaj način će se omogućiti tim licima, koja imaju potencijal za biznis, da “uzmu stvar u svoje ruke” i realizacijom svoje biznis ideje obezbijede posao za sebe i za druge.

2. NAMJENA KREDITA

Krediti su namijenjeni za ulaganja u osnovna sredstva - materijalnu imovinu (građevinske objekte, opremu i uređaje, osnovno stado, podizanje dugogodišnjih zasada, sitan inventar...), nematerijalna imovina (razvoj proizvoda ili usluge, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize...) i obrtna sredstva.

IRF CG A.D. može finansirati do 75,00 % vrijednosti ukupne investicije.

Podnosioci zahtjeva za kredit mogu sopstveno učešće u iznosu do 25,00 % vrijednosti ukupne investicije obezbijediti u roku od godinu dana od dana zaključenja ugovora o kreditu.

Iznos kredita namijenjen ulaganju u obrtna sredstva može biti do 30,00 % ukupnog iznosa kredita.

Finansijska podrška se neće odobravati u sljedeće svrhe:

 • Djelovi investicije koji služe za lične potrebe
 • Ugostiteljski objekti koji isključivo pružaju usluge točenja pića,
 • Djelatnosti izdavanja novina i drugih povremenih izdanja, djelatnosti proizvodnje i emitovanja radijskog i televizijskog programa, djelatnosti novinskih agencija kao i uslužnih djelatnosti agencija za marketing i odnosa s javnošću,
 • Kupovina udjela u drugim društvima, akcijama i ostalih vrijednosnih papira,
 • Benzinske pumpe,
 • Izgradnja stambenih i poslovnih prostora radi prodaje,
 • Proizvodnja i prodaja vojne opreme ili usluga,
 • Prodajni auto saloni,
 • Završene investicije u cilju refinansiranja kreditnih obaveza,
 • Bankarstvo i osiguranje,
 • Trgovina valutama i hartijama od vrijednosti,
 • Učešće u projektima kojima se krše međunarodno priznata prava radnika, uključujući bezbjednost na radu, pravila i procedure u Crnoj Gori,
 • Bilo koja aktivnost koja se smatra nezakonitom ili štetnom po okolinu i opasnom za ljudsko zdravlje: Igre na sreću, Duvan, Alkoholna pića (izuzev proizvodnje vina i voćnih rakija),
 • Nemoralne i nelegalne aktivnosti.

3. KORISNICI KREDITA

Korisnici kredita mogu biti:

Lica kojima je usljed tehnoloških, ekonomskih i restrukturalnih promjena prestao radni odnos na neodređeno vrijeme (tehnološki viškovi), a koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica Zavoda za zapošljavanje Crne Gore;

Moguće je donijeti preliminarnu odluku o kreditiranju uz određene uslove, uključujući i registraciju preduzeća.

U slučaju odobrenja kredita od strane IRF CG A.D., korisnici moraju svoju djelatnost registrovati u neki od oblika organizovanja koji predviđa Zakon o privrednim društvima, ili na način definisan pravilima djelatnosti kojima se bave (zanatlije, poljoprivredni proizvođači, PZU i sl.).

Podnosilac zahtjeva i/ili povezana lica ne mogu imati više od 20,00% učešća u vlasništvu drugog preduzeća.

Pravo na kredit ne postoji, već IRF CG A.D. na osnovu svakog pojedinačnog zahtjeva donosi posebnu odluku.

4. NAČIN KREDITIRANJA

IRF CG A.D. realizuje ovaj Program direktnim kreditiranjem korisnika kredita.

Zahtjevi za odobrenjem kredita koji nisu dokumentovani obaveznom propisanom dokumentacijom neće se razmatrati.

5. KREDITNI USLOVI

Krediti koji se odobravaju po ovoj kreditnoj liniji, biće finansirani iz sopstvenog kreditnog potencijala.

Uslovi kreditiranja:

 • Maksimalni iznos do 50.000,00 € (za preduzetnike do 30.000,00 €);
 • Kamata 0%;
 • Rok otplate do 12 godina (uključujući grejs period);
 • Grejs period do 4 godine.

6. NAKNADE

Visina naknade:

 • 0,50% na odobreni iznos za subjekte koji projekte realizuju u opštinama sjevernog regiona i u opštinama koje su ispod prosjeka razvijenosti na nivou Crne Gore;
 • 1,00% na odobreni iznos za projekte koje se realizuju u ostalim opštinama.

7. KORIŠĆENJE KREDITA

Rok korišćenja kredita je do 24 mjeseca.

Krajnji period korišćenja određivaće se za svaki kreditni aranžman pojedinačno u zavisnosti od realnih potreba i dinamike ulaganja sredstava.

Korisnici kredita dužni su kredit koristiti namjenski u skladu sa ovim programom i ugovorom koji se potpiše između IRF CG A.D. i korisnika.

IRF CG A.D. će sprovoditi kontrolu namjenskog korišćenja kredita.

IRF CG A.D. realizuje odobrene direktne kredite čija je namjena investiranje u osnovna sredstva (i sitan inventar), prenosom sredstava na:

 • račun dobavljača, odnosno izvršioca usluga/radova, ili
 • račun Korisnika kredita po tranšama, fazno.

Prenos sredstava direktno na račun Korisnika po tranšama - fazno, podrazumijeva da se naredni prenos sredstava po pravilu neće vršiti prije nego što Korisnik kredita ne opravda namjensko trošenje prethodno realizovanih sredstava po odobrenom kreditu (sredstva po već prenešenim tranšama).

Izuzetno, u slučaju refundacije plaćenih ulaganja, prenos sredstava na račun korisnika kredita se može izvršiti jednokratno, shodno važećem pravilniku IRF CG A.D..

8. INSTRUMENTI OBEZBJEĐENJA

Kao instrumente obezbjeđenja kredita IRF CG A.D. će prihvatati mjenice, hipoteku na nepokretnostima (procijenjena vrijednost nepokretnosti mora biti najmanje vrijedna koliko i iznos traženog kredita), bankarske garancije, garancije jedinica lokalne samouprave, garancije Vlade Crne Gore, administrativne zabrane na primanja, minimum jednog, bonitetnog žiranta (u zavisnosti od iznosa kredita i primanja žiranta) i druge uobičajene instrumente obezbjeđenja u bankarskom poslovanju u skladu sa važećom politikom kolaterala i odlukama nadležnih organa IRF CG A.D.

Sve troškove u vezi pribavljanja instrumenata obezbjeđenja i sprovođenja poslova oko osiguranja, brisanja i povraćaja realizovanih instrumenata snosi korisnik kredita.

9. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Potrebna dokumentacija za realizaciju projekta kroz direktan kreditni aranžman:

Prije odobrenja kredita:

 • Zahtjev za kredit;
 • Investicioni program u skladu sa metodologijom IRF CG A.D., odnosno investicioni program prihvatljive sadržine;
 • Potvrda da je lice ostalo bez posla usljed tehnoloških, ekonomskih i restrukturalnih promjena;
 • Potvrda Zavoda za zapošljavanje Crne Gore da se podnosilac zahtjeva nalazi na evidenciji nezaposlenih lica Zavoda;
 • Saglasnost za pristup podacima Regulatornog kreditnog registra Centralne banke (RKR) uključujući osnivače i povezana lica;
 • Predlog instrumenata obezbjeđenja;
 • Profakture (kopija ili original) za nabavku opreme i sitnog inventara, predračune za izvođenje građevinskih radova, predugovore o kupoprodaji nekretnina (IRF CG A.D. neće prihvatati ponude/predugovore koje su izdate od fizičkih lica osim kod kupoprodaje nekretnina, ponude/predugovore od povezanih lica kao ni interne fakture). Predmetna dokumentacija ne može biti starija od 3 mjeseca od datuma predaje zahtjeva za kredit;
 • Izjava o kućnoj zajednici;

Za izgradnju/dogradnju/rekonstrukciju poslovnog objekta

 • List nepokretnosti nekretnine gdje se realizuje predmetna investicija ne stariji od 30 dana;
 • Gradjevinska dozvola ili urbanističko-tehnički uslovi uz uslov da je podnijet zahtjev za gradjevinsku dozvolu koja mora biti dostavljena prije potpisivanja ugovora;
 • Predmjer, predračun i ponude za izvodjenje radova.

Nakon odobrenja kredita

 • Rješenje o upisu krajnjeg korisnika u sudski registar, odnosno registar nadležnog opštinskog organa;
 • Rješenje o registraciji za PDV ako je krajnji korisnik obveznik PDV-a;
 • Statut društva;
 • Saglasnost za pristup podacima Regulatornog kreditnog registra Centralne banke Crne Gore (RKR);
 • Obrazac ovjerenih potpisa lica ovlašćenih za zastupanje (OP) i karton deponovanih potpisa;
 • Izjava o povezanim licima;
 • Dokaz da je lice dobilo otkaz usljed tehnoloških, ekonomskih i restrukturalnih promjena (tehnološki višak).

Sva dokumentacija se po pravilu dostavlja na crnogorskom jeziku.

Stručna služba IRF CG A.D. zadržava pravo da zahtijeva dodatnu dokumentaciju.

10. OSTALE ODREDBE

Dodatna pravila koja se primjenjuju na ovaj Program kreditiranja, a koja nisu pomenuta u ovom dokumentu, definisana su posebnim aktima koje donose nadležni organi IRF CG A.D.

11. PERIOD TRAJANJA KREDITNE LINIJE

Kreditna linija traje do 31.12.2017.godine, odnosno do iskorišćenja sredstava u iznosu od 500.000.00 € opredjeljenih za ovu namjenu, ili do njene promjene ili ukidanja.

 

Predsjednik Odbora direktora IRF CG A.D.
dr Zoran Vukčević

 

KREDITIRANJE