PROGRAM PODRŠKE KLASTERIMA

 

1. CILJ PROGRAMA

Cilj programa je podsticanje razvoja klastera u Crnoj Gori kroz finansijsku podršku za preduzetnike, mikro, mala i srednja preduzeća, koja su članovi klastera.

Stvaranje uslova za ravnomjerniji regionalni razvoj i dugoročan rast i razvoj privrede u cjelini, obuhvata, između ostalog, i kontinuiran razvoj malog i srednjeg preduzetništva, odnosno podizanje njihove konkurentnosti.

Sveobuhvatan zakonski, strateški i institucionalni pristup razvoju malog i srednjeg preduzetništva pretpostavka su jačanja konkurentske sposobnost crnogorskih preduzeća i ravnomjernijeg regionalnog razvoja. Za jačanje konkurentske sposobnosti preduzetnika, mikro, malih i srednjih preduzeća, naročitu važnost ima njihovo udruživanje u klastere.

Jačanjem preduzetništva i podizanjem njihove konkurentnosti kroz udruživanje u klastere doprinosi se povećanju zaposlenosti, supstituciji uvoza, podsticanju domaće proizvodnje i izvoza, unapređenju poslovnog ambijenta, ravnomjernijem regionalnom razvoju, kao i boljem korišćenju prirodnih i proizvodnih kapaciteta.

2. NAMJENA KREDITA

Krediti su namijenjeni za ulaganja u osnovna sredstva - materijalna imovina (zemljište, građevinski objekti, oprema i uređaji, sitan inventar...), nematerijalna imovina (razvoj proizvoda ili usluge, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize...) i obrtna sredstva.

IRF CG A.D. može direktno finansirati do 75,00% vrijednosti ukupne investicije.

Iznos kredita namijenjen ulaganju u obrtna sredstva može biti do 40,00% ukupnog iznosa kredita.

Finansijska podrška će se odobravati u sljedeće svrhe:

 • Proizvodnja;
 • Drvoprerada;
 • Usluge (uključujući i IT sektor);
 • Poljoprivreda i proizvodnja hrane;
 • Turizam.

3. KORISNICI KREDITA

Korisnici kredita mogu biti privredna društva i preduzetnici u svim oblicima organizovanja koja predviđa Zakon o privrednim društvima i koja su dio klastera registrovanog kod nadležnog ministarstva/državnog organa, uz ispunjenje sljedećih uslova:

 • Da posluju 100 % u privatnom vlasništvu;
 • Da imaju sjedište na teritoriji Crne Gore;
 • Da nijesu imala gubitke u poslovanju u posljednjoj finansijskoj godini;
 • Da imaju potpisan ugovor o saradnji između najmanje 3 preduzetnika/privredna društva u klasteru1 koji izričito predviđa.
 • Da će svi članovi klastera biti solidarno odgovorni za izvršenje ugovora u skladu sa njegovim uslovima;
 • Da će jedan od članova klastera biti imenovan i ovlašćen da u ime svakog pojedinog i svih članova klastera zajedno u društvu preuzme obaveze i prima uputstva;
 • Da će se realizacija cjelokupnog ugovora, uključujući i plaćanje, vršiti samo sa ovlašćenim članom klastera;
 • Aplikant, koji u javnom pozivu u okviru ovog Programa nastupi kao klaster i koji je kao takav dobio kreditna sredstva, ne može mijenjati sastav članova klastera bez saglasnosti nadležnog ministarstva/državnog organa.

Krajnji korisnici ovih kreditnih aranžmana mogu biti subjekti koji od Poreske uprave obezbijede potvrdu da uredno izmiruju svoje poreske obaveze.

Pravo na kredit ne postoji, već IRF CG A.D. na osnovu svakog pojedinačnog zahtjeva donosi posebnu odluku.

4. NAČIN KREDITIRANJA

IRF CG A.D. realizuje ovaj Program direktnim kreditiranjem korisnika kredita.

Zahtjevi za odobrenje kredita koji nisu dokumentovani obaveznom propisanom dokumentacijom neće se razmatrati.

5. KREDITNI USLOVI

Krediti koji se odobravaju po ovoj kreditnoj liniji, a finansiraju se iz sredstava Evropske Investicione Banke (EIB-a), odobravaće se po kamatnoj stopi za 0,50% nižoj u odnosu na kamatu definisanu u daljem tekstu.

Kreditini uslovi:

 • Maksimalni iznos do 500.000,00 €*;
 • Minimalni iznos 10.000,00 €;
 • Kamata 4,00% na godišnjem nivou uz proporcionalan sistem obračuna kamata;
 • Rok otplate do 8 godina (uključujući grejs period);
 • Grejs period do 2 godine.

Posebni uslovi kreditiranja:

 • Za subjekte koji projekte realizuju u opštinama sjevernog regiona i u opštinama koje su ispod prosjeka razvijenosti na nivou Crne Gore kamatna stopa iznosi 3,50% na godišnjem nivou uz proporcionalan sistem obračuna kamate.

STIMULATIVNE MJERE ZA DIREKTNE KREDITNE ARANŽMANE: Stimulacija će se odnositi na kredite koji se odobre uz garancije neke od poslovnih banaka, na način da će se inicijalna kamatna stopa umanjiti za 1,00%.

Za privredne subjekta koji redovno izmiruju poreske obaveze, tj. nalaze se na „bijeloj listi“ nadležnog državnog organa, odobravaće se posebna stimulacija u vidu smanjenja kamatne stope za 0,50% (potrebno je obezbijediti potvrdu nadležnog državnog organa ili službeni dokument državnog organa koji će biti dostavljen IRF CG A.D.).

Korisnici ove kreditne linije mogu ostvariti pravo na subvencije direktnim obraćanjem nadležnom Ministarstvu/državnom organu.

Ukoliko je direktan kreditni aranžman u cjelosti pokriven bankarskom garancijom, novčanim kolateralom ili garancijom države (opštine), takav kreditni aranžman ili adekvatan dio kreditnog aranžmana se neće posmatrati kao izloženost krajnjeg korisnika.

Postojeći direktni korisnici kredita IRF CG A.D. mogu ponovo aplicirati za dodatna sredstva, s tim što će se voditi računa da ukupna izloženost IRF CG A.D. po direktnim kreditnim aranžmanima prema jednom klijentu bude u skladu sa njegovim bilansnim pokazateljima.
Maksimalna izloženost prema jednom klijentu uključujući i sva povezana lica biće definisana internim aktima Investiciono-razvojnog fonda.

Kamatna stopa može biti i fleksibilna, i utvrđivaće se na osnovu rejtinga preduzeća po metodologiji koju utvrde organi Investiciono-razvojnog fonda.

6. NAKNADE

Visina naknade za direktne aranžmane:

 • 0,50% na odobreni iznos za projekte koje se realizuju u opštinama sjevernog regiona i i u opštinama koje su ispod prosjeka razvijenosti na nivou Crne Gore;
 • 1,00% na odobreni iznos za projekte koje se realizuju u ostalim opštinama.

Naknade za kredite koji se realizuju preko banke IRF CG A.D. neće zaračunavati, a krajnji korisnik će sa bankom ugovoriti iznos naknade.

7. KORIŠĆENJE KREDITA

Rok korištenja kredita je do 24 mjeseca.

Krajnji period korišćenja određivaće se za svaki kreditni aranžman pojedinačno u zavisnosti od realnih potreba i dinamike ulaganja sredstava.

Korisnici kredita dužni su kredit koristiti namjenski u skladu sa ovim programom i ugovorom koji se potpiše izmedju IRF CG A.D. i korisnika.

IRF CG A.D. će sprovoditi kontrolu namjenskog korištenja kredita.

IRF CG A.D. realizuje odobrene direktne kredite čija je namjena investiranje u osnovna sredstva (i sitan inventar), prenosom sredstava na:

 • Račun dobavljača, odnosno izvršioca usluga/radova, ili
 • Račun Korisnika kredita po tranšama, fazno.

Prenos sredstava direktno na račun Korisnika kredita po tranšama - fazno, podrazumijeva da se naredni prenos sredstava po pravilu neće vršiti prije nego što Korisnik kredita ne opravda namjensko trošenje ranije realizovanih sredstava po odobrenom kreditu (sredstva po već prenešenim tranšama).

8. INSTRUMENTI OBEZBJEĐENJA

Kao instrumente obezbjedjenja kredita IRF CG A.D. će prihvatati mjenice, hipoteke na nepokretnostima, bankarske garancije, garancije jedinica lokalne samouprave, garancije Vlade Crne Gore, i druge uobičajene instrumente obezbjeđenja u bankarskom poslovanju u skladu sa politikom kolaterala i odlukama nadležnih organa IRF CG A.D.

Sve troškove u vezi pribavljanja instrumenata obezbjeđenja i sprovođenje poslova oko osiguranja, brisanja i povraćaja realizovanih instrumenata snosi Korisnik kredita.

9. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Potrebna dokumentacija za realizaciju projekta kroz direktan kreditni aranžman:

 • Zahtjev za kredit;
 • Potvrda nadležnog ministarstva/državnog organa o udruživanju u klastere;
 • Ugovor o saradnji izmedju članova klastera;
 • Investicioni program u skladu sa metodologijom IRF CG A.D., odnosno investicioni program prihvatljive sadržine;
 • Rješenje o upisu krajnjeg korisnika u sudski registar, odnosno registar nadležnog opštinskog organa (za sve članove klastera);
 • Rješenje o registraciji za PDV ako je krajnji korisnik obveznik PDV-a (za sve članove klastera);
 • Statut društva (za sve članove klastera);
 • Saglasnost za pristup podacima regulatornog kreditnog registra Centralne banke Crne Gore (RKR) uključujući osnivače i povezana lica (za sve članove klastera);
 • Obrazac ovjerenih potpisa lica ovlašćenih za zastupanje (OP) i karton deponovanih potpisa;
 • Potvrda Poreske uprave o urednom izmirivanju poreza i doprinosa ne starija od 30 dana;
 • Komplet obrazaca za godišnje račune (Bilans stanja, Bilans uspjeha, Bruto bilans (Zaključni list), Analitika kupaca i dobavljača) za posljednje dvije godine, kao i presjek gore navedenih izvještaja za tekuću godinu, izuzev kod klijenata koji nisu u obavezi da sastavljaju finansijske izvještaje (za sve članove klastera);
 • Izvještaj revizora za korisnike kredita koji su obveznici revizije po zakonu;
 • Odgovarajući obrazac za posljednji mjesec uplate poreza i doprinosa za zaposlene ovjeren od Poreske uprave (dokaz broja zaposlenih);
 • Prijedlog instrumenata obezbjeđenja;
 • Profakture (kopija ili original) za nabavku opreme i sitnog inventara, predračune za izvođenje građevinskih radova, predugovore/ugovore o kupoprodaji nekretnina (IRF CG A.D. neće prihvatati ponude/predugovore koji su izdati od fizičkih lica, osim kod kupoprodaje nekretnina, ponude/predugovore od povezanih lica kao ni interne fakture). Predmetna dokumentacija ne može biti starija od 3 mjeseca od datuma predaje zahtjeva za kredit;

Sva dokumentacija se po pravilu dostavlja na crnogorskom jeziku.

Stručna služba zadržava pravo zahtijevanja dodatne dokumentacije.

10. OSTALE ODREDBE

Dodatna pravila koja se primjenjuju na ovaj Program kreditiranja, a koja nisu pomenuta u ovom dokumentu, definisana su posebnim aktima koje donose nadležni organi IRF CG A.D.

11. PERIOD TRAJANJA KREDITNE LINIJE

Kreditna linija traje do 31.12.2017.godine, odnosno do njene promjene ili ukidanja.

Predsjednik Odbora direktora IRF CG A.D.
dr Zoran Vukčević

 

KREDITIRANJE